ශ්‍රද්ධා වෙබ් රේඩියෝව උදෙසා තාක්ෂණික පහසුකම් සැපයීමෙන් උතුම් ධර්මදානමය පුණ්‍ය කර්මය සිදු කරගනු ලබන්නේ Lakhosting ආයතනයේ පින්වතුන් විසිනි.

Shraddha Radio on Winamp windows Media Player Real Player QuickTime

How to listen to Shraddha Radio

ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය සාමාන්‍ය රේඩියෝ නාලිකාවක් ලෙස පෙ.ව. 05.00 සිට පෙ.ව. 06.30 දක්වාත්, පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වාත් රාත්‍රී 07.30 සිට රාත්‍රී 11.30 දක්වාත් 89.1 සහ 89.3 යන සංඛ්‍යාත ඔස්සේ ශ්‍රවණය කළ හැකි අතර, උදෑසන 05.30 සිට රාත්‍රී 11.30 දක්වා සම්පූර්ණයෙන් ම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ශ්‍රවණය කළ හැකිය. ජංගම දුරකථන ඔස්සේ ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස Tunein ඇප්ලිකේෂන් එක ඔබේ දුරකථනයට ඇතුළත් කරගෙන, ඒ මත Shraddha Radio යනුවෙන් සර්ච් කරන්න.

You can listen to Shraddha Radio on 89.1Hz and 89.3Hz from 05.00am to 06.30am, 10.30am to 05.00pm and 0730pm to 11.30pm. Also you can listen to Shraddha Radio online from 05.00am to 11.30pm. If you wish to listen Shraddha Radio from mobile phone, please download Tunein App and search for Shraddha Radio.

අමාදම් විල

ආදරණීය අම්මා

සුව අරණ

සිංහල ගීතයේ බොදු ලකුණ

උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ
සඤ්ඤතස්ස ච ධම්මජීවිනෝ අප්පමත්තස්ස යසෝභිවඩ්ඪති

නැගී සිටින වීරියෙන් යුක්ත නම්, හොඳින් සිහිය පවත්වනවා නම්, පිරිසිදු ක්‍රියාවෙන් යුක්ත නම්, නුවණින් විමසා බලා කටයුතු කරනවා නම්, සංවර
නම්, ධාර්මික ජීවිතයක් ගෙවනවා නම්, අන්න එ් අප්‍රමාදී පුද්ගලයාගේ කීර්ති රාවය ඉහළින්ම පැතිරෙනවා..

  ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය ශ්‍රවනය කිරීමේදී හෝ  ශ්‍රද්ධා වෙබ් අඩවියේ පළවන වැඩසටහන් නැරඹීමේ දී ඔබට ඇතිවන ගැටලු අප වෙත යොමුකරන්න.

නම (අවශ්‍යයි)

විද්‍යුත් ලිපිනයl (අවශ්‍යයි)

වැඩසටහන

ඔබේ අදහස් හා යෝජනා