ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනි‍ය හා ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය රජ රටට ව්‍යාප්ත කිරීමේ  පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය 2017-08-22T12:23:25+00:00

රජරට ප්‍රදේශයට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනි‍ය හා ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය ව්‍යාප්ත කිරීම

අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, ගල්නෑව, මාතලේ, දඹුල්ල,  කන්තලේ, ත‍්‍රිකුණාමලය‍්, පුත්තලම, හලාවත ආදී නගර ගණනාවක් ද සම්පූර්ණ උතුරුමැද පළාත සහ වයඹ, නැගෙනහිර, මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ප‍්‍රදේශ ද ආවරණය වන පරිදි ශ‍්‍රද්ධා රූපවාහිනියත් ගුවන්විදුලියත් ව්‍යාප්ත කරනු පිණිස ශ‍්‍රද්ධා විකාශන මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමේ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය.

රජරට ප‍්‍රදේශයේ විකාශන මධ්‍යස්ථානය තනවනු පිණිස ඒ සඳහා වැයවන මුදලින් කොටසක හෝ දායකත්වයක් දරා උදාර වූ ධර්මදානමය පින් රැස්කර ගැනීමට සුපින්වත් ඔබට අවස්ථාව උදාවී ඇත.

පහත සදහන් ආකාරයේ ඔනෑම කොටසක් සඳහා බරපැන දැරීමෙන් ඔබටද දායක විය හැකියි.

1/40

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක මුළු වියදමින් 1/40

රු.1000,000/= කොටස්

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා වැයවන මුදලින් 1/40 ක්. එනම් රු. 1000,000 ක කොටසක් සඳහා දායක විය හැකියි.

1/80

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක මුළු වියදමින් 1/80

රු.500,000/= කොටස්

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා වැයවන මුදලින් 1/80 ක්. එනම් රු. 500,000 ක කොටසක් සඳහා දායක විය හැකියි.

1/400

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක මුළු වියදමින් 1/400

රු.100,000/= කොටස්

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා වැයවන මුදලින් 1/400 ක්. එනම් රු. 100,000 ක කොටසක් සඳහා දායක විය හැකියි.

1/800

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක මුළු වියදමින් 1/800

රු.50,000/= කොටස්

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා වැයවන මුදලින් 1/800 ක්. එනම් රු. 50,000 ක කොටසක් සඳහා දායක විය හැකියි.

1/4000

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක මුළු වියදමින් 1/4000

රු.10,000/= කොටස්

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා වැයවන මුදලින් 1/4000 ක්. එනම් රු. 10,000 ක කොටසක් සඳහා දායක විය හැකියි.

1/8000

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක මුළු වියදමින් 1/8000

රු.5000/= කොටස්

සම්ප්‍රේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා වැයවන මුදලින් 1/8000 ක්. එනම් රු. 5000 ක කොටසක් සඳහා දායක විය හැකියි.

ඉහත සඳහන් එක් කොටසක් සඳහා බරපැන දැරීමෙන් හෝ
ඔබට හැකි පමණින් හෝ දායක විය හැකිය.

ගිණුම් විස්තර

මීට සම්බන්ධ වීමට කැමති ඔබගේ මුදල් ආධාර

සම්පත් බැංකුව – කඩුවෙල ශාඛාව
ගිණුම් අංක – 0162 60000 202 දරන ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී සංවර්ධන අරමුදල

ගිණුමට බැර කර බැංකු රිසිට්පතෙහි (Bank Slip)ඡායා පිටපතක

රජරටට ශ්‍රද්ධා ලෙස සඳහන් කොට ඔබගේ නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය ද සමග අප වෙත එවන්න.

ශ්‍රද්ධා සංවර්ධන අංශය, මහමෙව්නාව බෝධිඤාණ භාවනා අසපුව, නො. 369, හේවාගම, කඩුවෙල.

E-mail : info@shraddha.lk

*සුපින්වත් ඔබේ උපකාරයෙන් ඇරඹූ දකුණුලකට ශ‍්‍රද්ධා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අදියරේ කටයුතු මේ වන විටත් සිදුවෙමින් පවතී.

Terrestrial Transmission – Southern Province