ආශිර්වාද බෝධි වන්දනාව 2017-08-23T10:18:32+00:00

Project Description

ආශිර්වාද බෝධි වන්දනාව

මෙවර පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට විභාගයට පෙනී සිටින සියළු දූ දරුවන්ට තුණුරුවණේ අනන්ත ආශිර්වාදය සලසා දෙනු පිණිස ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය මගින් සංවිධානය කරන ආශිර්වාද බෝධි වන්දනාව අගෝස්තු 18 සවස 5.30 ට කඩුවෙල, මහමෙව්නාව බෝධිඤාණ භාවනා අසපුවේ සිරි ගෞතම බෝධි මණ්ඩපයේ දී පැවැත්වේ..

Leave A Comment