බියකරුය මේ සසර 2017-09-20T13:13:19+00:00

Project Description

බියකරුය මේ සසර

කරන ලද පාප කර්මයන් අති බිහිසුනු ලෙස විපාක දෙන බියකරු නිරයේ ස්වභාවය ඔබගේ නෙත් ඉදිරියේ විදහා දක්වන…ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට 3D සජීවීකරණ තාක්ෂණය ඔස්සේ නිම වූ නවතම රූප පෙළහර.

සැප්තැම්බර් 09 සිට 13 දක්වා හොරණ භාවනා අසපුවේදී
සැප්තැම්බර් 18 සිට 24 දක්වා මාතර උඩඅපරැක්ක භාවනා අසපුවේදී..

බියකරු සසරේ යථා ස්වභාවය දැක, සියලු පව් අතහැර, පිනෙහි සිත අලවනු රිසි ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා..

Leave A Comment