ආශිර්වාදාත්මක බෝධි වන්දනාව 2017-08-06 2017-08-08T16:26:54+00:00

Project Description

ආශිර්වාදාත්මක බෝධි වන්දනාව 2017-08-06

කඩුවෙල මහමෙව්නාව බෝධිඤාණ භාවනා අසපුවේ දී පැවත් වූ

මෙවර අ.පො.ස උ/පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරු දැරියන් උදෙසා සිදු කෙරුණු සිරි ගෞතම බෝධි වන්දනාව.

Leave A Comment