තුන්ලොව දිනන මොහොතේ සෙවණ සලසාලූ අසිරිමත් බෝධීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. 2017-05-02T11:17:19+00:00

Project Description

අසිරිමත් බෝධීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා.

ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී විශේෂාංග ප්‍රධාන පිටුවට

Leave A Comment