තුන්ලොව දිනන මොහොතේ සෙවණ සලසාලූ අසිරිමත් බෝධීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. 2017-04-19T09:59:58+00:00

Project Description

අසිරිමත් බෝධීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා.

ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී විශේෂාංග ප්‍රධාන පිටුවට

Leave A Comment