සසර ගමන සකස් කරන චේතනාව | Shraddha TV 2017-07-17T13:01:23+00:00

Project Description

සසර ගමන සකස් කරන චේතනාව | Shraddha TV

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සංයුත්ත නිකාය දෙවනි පොත් වහන්සේගේ අන්තර්ගත චේතනා සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දිනවල වාසය කරේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමයේ. අපි අහලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශණා වල යමෙක් චේතනා පහල කරලා යමක් කියයිද? සිතයිද? කරයිද? ඒක කර්මය විදියට සසර ගමන සකස් කරන ආකාරයක් උන්වහන්සේ දේශණා කළා. චේතනාව හය ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය අපි අහලා තියෙනවා. මේ දේශණාවේදී මේ චේතනාව තුලින් සසර ගමන සකස් වන ආකාරය විස්තර වෙනවා.

පින්වත් මහණෙනි, යමක් ගැන සිතනවා නම්, යමක් ගැන කල්පනා කරනවා නම්, යම් දෙයක් චිත්තාභ්‍යන්තරයේ පවත්වනවා නම්, විඤ්ඤාණයේ පවතින්න අරමුණක් වන්නේ ඒකමයි. අරමුණක් තිබ්බොත් තමයි විඤ්ඤාණයේ පැවැත්මට පිහිටක් තියෙන්නේ. ඒ අරමුණ තුළ පිහිටි විඤ්ඤාණය තමයි වර්ධනය වෙලා ආයෙමත් අනාගතයට භවයක් හැදිලා උපතක් පිණිස සකස් වෙන්නේ. ආයෙමත් අනාගතයට භවයක් හැදිලා උපතක් පිණිස සකස් වුණොත් තමයි ආයෙමත් ඉපදීම, ජරා මරණ, සෝක, වැළපීම්, කායික දුක්, මානසික දුක්, සුසුම් හෙළීම් හටගන්නේ. ඔන්න ඔය ආකාරයටයි මේ මුළු මහත් දුක් රැසේම හටගැනීම සිදුවන්නේ.

පින්වත් මහණෙනි, යමක් ගැන සිතන්නේ නැත්නම්, යමක් ගැන කල්පනා කරන්නේ නැත්නම්, නමුත් යම් දෙයක් චිත්තාභ්‍යන්තරයේ පවත්වනවා නම්, විඤ්ඤාණය පවතින්නට අරමුණක් වන්නේ ඒකමයි. අරමුණක් තිබුණොත් තමයි විඤ්ඤාණයේ පැවැත්මට පිහිටක් තියෙන්නේ. ඒ අරමුණ තුළ පිහිටි විඤ්ඤාණය තමයි වර්ධනය වෙලා ආයෙමත් අනාගතයට භවයක් හැදිලා උපතක් පිණිස සකස් වෙන්නේ. ආයෙමත් භවයක් හැදිලා උපතක් සකස් වුණොත් තමයි ආයෙමත් ඉපදීම, ජරා මරණ, සෝක, වැළපීම්, කායික දුක්, මානසික දුක්, සුසුම් හෙළීම් හටගන්නේ. ඔන්න ඔය ආකාරයටයි මේ මුළු මහත් දුක් රැසේම  හටගැනීම සිදුවන්නේ.

පින්වත් මහණෙනි, යමක් ගැන සිතන්නේ නැත්නම්, යමක් ගැන කල්පනා කරන්නේ නැත්නම්, නමුත් යම් දෙයක් චිත්තාභ්‍යන්තරයේ පවත්වන්නෙත් නැත්නම්,  විඤ්ඤාණය පවතින්නට ඒක අරමුණක් වෙන්නේ නෑ. අරමුණක් නොතිබෙන නිසා විඤ්ඤාණයේ පැවැත්මට පිහිටක් නෑ. ඒ අරමුණ තුළ නොපිහිටි විඤ්ඤාණය තමයි වර්ධනය නොවී ආයෙමත් අනාගතයට භවයක් හැදිලා උපතක් පිණිස සකස් නොවන්නේ. ආයෙමත් අනාගතයට භවයක් හැදිලා උපතක් සකස් නොවීමෙන් තමයි අනාගතයේ ඉපදීම, ජරා මරණ, සෝක, වැළපීම්, කායික දුක්, මානසික් දුක්, සුසුම් හෙළීම් නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න ඔය ආකාරයටයි මේ මුළු මහත් දුක් රැසම නිරද්ධ වෙලා යන්නේ.

(චේතනා සූත්‍රය – සංයුත්ත නිකාය දෙවනි කොටස)

අසිරිමත් දමසක මුල් පිටුවට

සසර ගමන සකස් කරන චේතනාව | Shraddha TV

Leave A Comment