දනට සුදුසු උතුමන් | Sitha Sanasana Ama Daham 17 2017-03-06T16:11:15+00:00

Project Description

දනට සුදුසු උතුමන් | Sitha Sanasana Ama Daham 17

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අපි මේ වෙනකොට අංගුත්තර නිකාය තුන පොත් වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශණා රාශියක් ඉගෙන ගෙන තියෙනවා. අපි අද කල්පනා කරා සංයුත්ත නිකාය හතර පොත්වහන්සේගේ සූත්‍ර දේශණා කිහිපයක් අද ඉදලා ඉගෙන ගන්න. එතින් ඒ නිසා අපේ ජීවිතේට ගලපගන්න පුලුවන් සූත්‍ර දේශණා ගොඩාක් මේ පොත් වහන්සේගේ තියෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසණය අපට ලැබුනට පස්සේ අපේ ඒ ශාසණෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕන. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසණාව ඉෂ්ඨ කරන එක තමයි මේ ශාසණෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසණාව තමයි, අප්‍රමාදී වෙන්න කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අප්‍රමාදීව ධර්මයේ හැසිරෙන්න කියලා අවවාද කරලා තියෙනවා. එතකොට අප්‍රමාදීව සිටින්නේ අපි කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා හොදට සිහිය පවත්වන්න කියලා. කය ගැනත් සිහිය පවත් වන්න කියලා දේශණා කළා අප්‍රමාදීව ඉන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් එහෙනම් සතර සතිපට්ඨානය හොඳට පුරුදු කරගන්න මහන්සි ගන්න එක තමයි අපි කරන්න තියෙන්නේ.

ඒ සදහා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය අපට උපකාර වෙනවා. අංගුත්තර නිකායේ හතර වෙනි පොත් වහන්සේගේ අපට මුලින්ම මුණ ගැහෙන්නේ කරුණු හය බැගින් වදාළ දේශණා. අද අපි කතා කරන්නේ අංගුත්තර නිකාය හතර වැනි පොත් වහන්සේගේ ආහුනෙය්‍ය වර්ගයේ සූත්‍ර දේශණා. ආහුනෙය්‍ය වර්ගයේ පළමු වැනි සූත්‍රය තමයි, පඨම ආහුනෙය්‍ය සූත්‍රය. සූත්‍රයේ තේරුම තමයි, දන් පැන් පිදීමට සුදුසු බව ගැන වදාළ පළමු දේශණාව. එතකොට සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත්තොත් අපි දන් පැන් පූජා කරනවා. එතකොට ඒ දන් පැන් පූජා කිරීමේ ඉලක්කය වෙන්න ඕන මොකක්ද? චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කරගැනීමට උපකාරයක් කරගන්න.

සිල් රකින ඒකේ අවසාන ඉලක්කය වෙන්න ඕන මොකක්ද? චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න එක. සමාධියක් ඇති කරගන්න එකේ අවසාන ඉලක්කය වෙන්න ඕනෙත් චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න එක. ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න එකෙත් අවසාන ඉලක්කය වෙන්න ඕන චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න එක. දැන් දන් පැන් පූජා කරන එක අපි කොහොමද? චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න එකට උපකාරයක් කරගන්නේ අපි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා දන් පැන් පූජා කිරීම තුළින් අපට පිනක් රැස් වෙනවා අපිට. අන්න ඒ පිනෙන් තමයි අපට සුදුසු දේවල් සුදුසු කාළේ හම්බවෙන්නේ අපිට. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා අපිට මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ පිනේ විපාකයක් විදියට.

දනට සුදුසු උතුමන් | Sitha Sanasana Ama Daham 17

සිත සනසන අමා දහම් මුල් පිටුවට

Leave A Comment