සුව දිවියකට අත්වැලක් – සෞඛ්‍ය කඳවුර බුලත්සිංහල | 2017,06,24 2017-07-03T10:27:24+00:00

Project Description

සුව දිවියකට අත්වැලක් – සෞඛ්‍ය කඳවුර බුලත්සිංහල | 2017,06,24

ගංවතුර නිසා විවිධ රෝගාබාධයන්ට ලක් වී නිසි ප්‍රතිකාර ගැනීමට නොහැකිව අසරණව සිටින අපි වගේ ම නිරෝගී සැපයට කැමති සහෝදර ජනතාව වෙනුවෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නොමිලේ පැවැත්වූ සෞඛ්‍ය කඳවුර 2017 ජුනි 24වැනි දින බුලත්සිංහල, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වුණි. මේ උතුම් සත්කාරය වෙනුවෙන් උපකාර කළ ඔබ සියලු දෙනාට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යාවබෝධය පිණිස ම මේ පින් උපකාර වේවා.

Leave A Comment