සැපය පිණිස සිහිකළ යුතු දේ | Sitha Sanasana Ama Daham 19 2017-04-18T09:54:04+00:00

Project Description

සැපය පිණිස සිහිකළ යුතු දේ | Sitha Sanasana Ama Daham 19

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අපි ඉස්සෙල්ලා දවසේ ඉගෙන ගත්තා සාරාණීය කියලා සූත්‍ර දේශණාවක්. සිහිකළ යුතු කරුණු ගැන වදාළ දේශණාව. එතකොට අපි දන්නවා සිහි කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් අපට කිව්වා නම් ඒ දේ අපි සිහි කරන්න ඕන. ඊටපස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්න යමක් කිව්වා නම් ඒ දේ තමයි අපි කතා කරන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට යමක් කරන්න කිව්වා නම් ඒ දේ තමයි අපි කරන්න ඕන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිකළ යුතු දේවල් සිහි කරන්න කියල තියෙද්දි, කතා කරන්න යමක් කියල තියෙද්දි ඒ දේ කතා නොකළ හිටියොත්, කරන්න යමක් කියල තියෙද්දි ඒ දේ නොකල හිටියොත්  අපිට මේ ශාසනයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි නිතරම හිතේ තියෙන්න ඕන මම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු විදියට කල්පනා කරන කෙනෙක් කියලා. මම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු විදියට වචන කතා කරන කෙනෙක්, බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු විදියට කයින් ක්‍රියා කරන කෙනෙක් කියලා නිතර නිතර සිහි කරන්න ඕන.

අපි කලින් දේශණාවේදී ඉගෙන ගත්තා සිහිකල යුතුයි කියලා නිතර නිතර සබ්‍රහ්මචාරීන් ඉදිරිපිටත්, නැතිවිටත් මෛත්‍රී සහගත කායික ක්‍රියා හොදින් පවත්වනවා කියලා සිහිකරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම නිතර නිතර මෛත්‍රී සහගත වචන පාවිච්චි කරනවා. මෛත්‍රී සහගත සිතුවිලි හිතනවා. ලද දෙය බෙදා හදාගෙන වළදන කෙනෙක් වෙනවා. ඒ වගේම සීලයෙන් සමාන වෙනවා. දෘශ්ඨියෙන් සමාන වෙනවා කියලා නිතර නිතර සිහි කළ යුතු කරුණු හැටියට පළවෙනි සූත්‍ර දේශණාවේ ඉගෙන ගත්තා. මේකේ ප්‍රතිඵල බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවෙනි සූත්‍ර දේශණාවේ දේශණා කරනවා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා මහණෙනි. මේ ප්‍රිය බව ඇති කරන, ගෞරවය ඇති කරන, එක් වීම පිණිස පවතින, විවාද නොවීම පිණිස පවතින, සමඟිය පිණිස පවතින, සුව සේ එකට වාසය කිරීම පිණිස පවතින සාරාණීය ධර්මයන් සයකි. ඒ කවර සයක් ද යත්,

මහණෙනි, මෙහිලා භික්ෂුව හට සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා ඉදිරිපිට ත්, නැති විට ත් මෛත්‍රී සහගත කායික ක්‍රියාවන් හොඳින් පිහිටියේ වෙයි. මෙය ද ප්‍රිය බව ඇති කරන, ගෙූරවය ඇති කරන, එක් වීම පිණිස පවතින්, විවාද නොවීම පිණිස පවතින, සමඟිය පිණිස පවතින, සුව සේ එකට වාසය කිරීම පිණිස පවතින සාරණීය ධර්මයකි.

සැපය පිණිස සිහිකළ යුතු දේ | Sitha Sanasana Ama Daham 19

සිත සනසන අමා දහම් මුල් පිටුවට

Leave A Comment