ශ්‍රද්ධා වෙසක් කලාපය 2017-05-16T10:51:54+00:00

Project Description

ශ්‍රද්ධා වෙසක් කලාපය

ශ්‍රද්ධා වෙසක් කලාපය මැයි 10 වෙසක් පුන් පොහෝදා සිට මැයි 14 වන දා දක්වා කඩුවෙල ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී පරිශ්‍රයේ දී..

සැදැහැ සිතින් සම්බුදු තෙමඟුල සමරන්නට පින් කැමති ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා…

ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී විශේෂාංග ප්‍රධාන පිටුවට

Leave A Comment