සීල සූත්‍රය| අමා දම් විල 2016-11-25T12:11:25+00:00

Project Description

සීල සූත්‍රය | අමා දම් විල

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,සීල සූත්‍රය

බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා ඒ උතුම් බුද්ධ ශාසනේ මේ ලෝකේ පිහිටවලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ බුද්ධ ශාසනේ පිහටවපු නිසා මේ ලෝකේ දුක කියල ආර්ය සත්‍යක් තියෙනවා කියලා අපට අසන්නට ලැබුනා. දුකේ හටගැනීම කියලත් ආර්ය සත්‍යක් තියෙනවා කියලා අහන්ට ලැබුනා. ඒ වගේම දුකේ නැතිවීමක්, නිවනක් තියෙනවා කියලා අහන්නට ලැබුනා. දුක නැතිවෙලා යන මාර්ගයක් තියෙනවා කියලත් අසන්ට ලැබුනා. එතකොට ඒ දේශිත ධර්මය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ අවබෝධය තුලින් දේශණා කරපු දෙයක්. නිකෙලෙස් උත්තමයන් වහන්සේගෙන් දේශිත දෙයක්. සීල සූත්‍රය 

මේ ජීවිතයේදීම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්….

එතකොට ඒ ධර්මය, සියල්ල අවබෝධ කරගත්තා ගුරු උපදේශයක් නැතිව තමන් වහන්සේ විසින්ම. ඒ වගේම කෙලෙස් කිලිටි නැති ශාස්තෘවරයෙක් දේශණා කරපු නිසා පින්වතුනි ඒ ධර්මය මැනවින් දේශණා කරලා තියෙනවා. මනා කොට දේශණා කරලා තියෙනවා. ඒකේ කිසි අඩු පාඩුවක් නෑ. ඒ ධර්මයට පැමිණෙන හැටිත් බොහෝම සුන්දරයි කළ්‍යාණයි. ඒ ධර්මයේ මැදත් බොහෝම සුන්දරයි. ඒ ධර්මයේ අවසානයත් බොහෝම සුන්දරයි. එතකොට මුල, මැද, අඟ පිරිසුදු වෙච්ච ධර්මයක් තමයි අර්ථ සහිත පැහැදිලි කිරීම් සහිත ධර්මයක් තමයි ඒ ධර්මය. මේ ලෝකේ ඕනෑ තරම් ආගම් තියෙනවා. මේ ලොකේ ඔනෑ තරම් විද්‍යාවන් තියෙනවා. හැබැයි ඒ කිසි එකකින් වත් මේ ජීවිතයේදීම අවබෝධ කරලා අවසන් කල හැකියි කියලා පෙන්වලා දෙන්නේ නෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශණා කරනවා. ඒ ධර්මය බුදුරජාණන් වහනසේ පෙන්වලා දෙනවා සන්දිට්ඨිකෝ කියලා. මේ ජීවිතයේදීම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියලා.

ඒ වගේම ඒ ධර්මය පරණ වෙලා යන්නේ නෑ. හැමදාමත් අලුත්. ඒක කාළයකට අයිති නැති ධර්මයක්. අකාළිකයි කියලා කියනවා. පින්වතුනි ඒ ධර්මය ඕනෑම කෙනෙකුට ඇවිත් බලන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ ධර්මය තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔනෑම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා බලලා. ඒ නිසා ඒහිපස්සිකයි කියලා කියනවා. මේ ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතය තුලට පමුණුවා ගන්න තියෙන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතය තුල අත්දකින්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ඒ ධර්මයට කියනවා ඕපනයිකයි කියලා. ඒ ධර්මය තමන්ගේ නුවණේ ප්‍රමාණය හැටියට අවබෝධ වෙනවා. ඒ ඒ පුද්ගලයන් ඒ ඒ පුද්ගලයන් තුල තියෙන නුවණේ ප්‍රමාණයට වෙන් වෙන් වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න නිසා පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤූහී කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ධර්මය ප්‍රගුණ කිරීම තුල සක්කාය දිට්ඨියත්, විචිකිච්ඡාවත්, සීලබ්බත පරාමාසයත් එහෙම නැත්නම් පංච උපාධානාස්කන්ධය මම, මගේ ආත්මය කියලා දෘශ්ඨිගතව පවතිව එක කඩලා දාන්න පුළුවන්.සීල සූත්‍රය

අමාදම්විල මුල්පිටුවට

Leave A Comment