නිබ්බේධ සූත්‍රය, ඒකධම්ම සූත්‍රය | Sonduru Nivanmaga 84 2017-03-21T13:14:19+00:00

Project Description

නිබ්බේධ සූත්‍රය, ඒකධම්ම සූත්‍රය | Sonduru Nivanmaga 84

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද දවසේත් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ සප්ත බොජ්ඣංග ගැන තව දුරටත් සාකච්ඡා කරන්නටයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා යම් ප්‍රතිපදාවක් තියනවාද තණ්හාව නිරුද්ධ වීම පිණිස ඒ මාර්ගය මොකක්ද, ඒ තමයි සප්ත බොජ්ඣංග. අද අපි මුලින්කම තාකරන්නේ නිබ්බිදා සූත්‍රය. සිංහල තේරුම තමයි කෙලෙස් නැසීමට හිත කරුණ ගැන වදාළ දෙසුම. ඒ කියන්නේ යථර්තය දකිද්දි අවබෝධයෙන්ම කළ කිරෙනවා. කළකිරීමට තමයි එතන නිබ්බිදාව කියලා දේශණා කරන්නේ. මේ සූත්‍ර දෙශණාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා මහණෙනි, ඔබට මේ දුක් ක්ෂය කිරීම පිණිස පවතින ප්‍රතිපදාව මා දේශණා කරන්නම්. මොකක්ද මහණෙනි මේ දුක් ක්ෂය කිරීම පිණිස පවතින මාර්ගය? ඒ තමයි මේ තමයි සප්ත බොජ්ඣංග ධර්මයන්. මොනවද ඒ හත? සති සම්බොජ්ඣංගය, ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය, වීරිය සම්බොජ්ඣංගය, ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංගය, පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය, සමාධි සම්බොජ්ඣංගය, උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣංගය කියන මේ සම්බොජ්ඣංග ධර්ම හත.
මෙහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළහම එතන හිටපු උදායි ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා ස්වාමීනි කොහොම බහුල වශයෙන් වඩන ලද, පුරුදු කරන ලද බොජ්ඣංග ධර්මයෝද දුක් ක්ෂය කිරීම පිණිස පවතින්නේ කියලා. එතනදි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා උදායි භික්ෂුව, සති සම්බොජ්ඣංගය වඩනවා කොහොමද? විවේකය ඇසුරු කරගෙන. කාය චිත්ත විවේකයෙන් යුතුව, ඊටපස්සේ විරාගයෙන්, නොඇල්මෙන් යුතුව, ඒ වගේම අකුසල් නිරුද්ධ කිරීමට නැඹුරුව, නිවනට යොමුවෙලා, ඒ වගේම විපුල විදියට, කරදර බාධා නැතිව මේ සති සම්බොජ්ඣංගය වඩනවා. මේ දේශණාවේ සදහන් වෙනවා, මෙයා ඒ විදියට සති සම්බොජ්ඣංගය භාවිත කරපු සිතින් ලෝභය නම් වූ මහා ස්කන්ධය නසනවා කියනවා.

මහණෙනි, මේ සප්ත සම්බොජ්ඣංගයන් භාවිත කළ විට, බහුල ව ප්‍රගුණ කළ විට ඒකාන්තයෙන් සසර කලකිරීම පිණිස, නොඇල්ම පිණිස, තෘෂ්ණා නිරෝධය පිණිස, කෙලෙස් සංසිඳීම පිණිස, විශිෂ්ඨ ඥාණය පිණිස, අවබෝධය පිණිස, නිවන පිණිස පවතින්නේ ය. ඒ කවර සප්ත බොජ්ඣංගයන් ද යත්, එනම් සති සම්බොජ්ඣංගය, ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය, වීරිය සම්බොජ්ඣංගය, ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංගය, පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය, සමාධි සම්බොජ්ඣංගය, උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣංගය කියන මේ සම්බොජ්ඣංග ය ය.  මහණෙනි, මේ සප්ත සම්බොජ්ඣංගයන් භාවිත කළ විට, බහුල ව ප්‍රගුණ කළ විට ඒකාන්තයෙන් සසර කළකිරීම පිණිස, නොඇල්ම පිණිස, තෘෂ්ණා නිරෝධය පිණිස, කෙලෙස් සංසිඳීම පිණිස, විශිෂ්ඨ ඥානය පිණිස, අවබෝධය පිණිස පවතින්නේ ය… 

 

සොඳුරු නිවන් මඟ මුල්පිටුවට

නිබ්බේධ සූත්‍රය, ඒකධම්ම සූත්‍රය | Sonduru Nivanmaga 84

Leave A Comment