යෝනිසෝ සූත්‍රය | Sonduru Nivanmaga 85 2017-04-18T09:47:54+00:00

Project Description

යෝනිසෝ සූත්‍රය | Sonduru Nivanmaga 85

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

මේ දින වල අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ සප්ත බොජ්ඣංග ගැන. අපරහානිය කියන සූත්‍ර දේශණාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා නොපිරිහීමට කරුණු හතක් දේශණා කරන්නම් කියනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා ඒ තමයි, බොජ්ඣංග ධර්ම හත කියලා.  ඒ තමයි මේ තමයි සප්ත බොජ්ඣංග ධර්මයන්. මොනවද ඒ හත? සති සම්බොජ්ඣංගය, ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය, වීරිය සම්බොජ්ඣංගය, ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංගය, පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය, සමාධි සම්බොජ්ඣංගය, උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣංගය කියන මේ සම්බොජ්ඣංග ධර්ම හත. කෙනෙකුට පිරිහෙන්නේ නැතිව ඉදිරියට යන්න ඕන නම්, බොජ්ඣංග වල රැදී සිටීමේ වැදගත්කම මෙතනදි හෙලි වෙනවා. යෝනිසෝ සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ යෝනිසෝමනසිකාරයේ වැදගත්කම ගැන දේශණා කරනවා. සූර්ය උදාවට අරුණෝදය පෙරනිමිත්ත වගේ මේ සප්ත බොජ්ඣංගයන් උපදින්න මේ යෝනිසෝමනසිකාරය පූර්ව නිමිත්ත වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරා.

ඒ වගේම අයෝනිසෝමනසිකාරය තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශණා කරනවා පංච නීවරණ උපදිනවා කියලා. අයෝනිසෝමනසිකාරය තුල නූපන්නා වූ සප්ත බොජ්ඣංග ධර්මයෝ උපදින්නේ නෑ, යෝනිසෝමනසිකාරය තුලයි මේ නීවරණයන් ප්‍රහාණය කරගෙන නූපන්නා වූ බොජ්ඣංග ධර්මයන් උපදවාගන්න තියෙන්නේ කියලා මේ දේශණාවේදී අපට පැහැදිලි කරනවා. අයෝනිසෝමනසිකාරයේ තියෙන අයහපතත් යෝනිසෝමනසිකාරයේ තියෙන යහපතත් ගැන තමයි මේ යෝනිසෝ සූත්‍රයේ කියැවෙන්නේ. අයෝනිසෝමනසිකාරයේදී මොකද වෙන්නේ නූපන්නා වූ කාමච්ඡන්දය උපදිනවා. ඒ වගේම උපන්නා වූ කාමච්ඡන්දය වැඩි දියුණු වෙලා යන්ට හේතු වෙනවා.

මහණෙනි, නුවණින් තොර ව මෙනෙහි කිරීමෙන් නූපන් කාමච්ඡන්දය ත් උපදියි. උපන් කාමච්ඡන්දය ත් බොහෝ සෙයින් විපුල බවට පත්වෙයි. නූපන් ව්‍යාපාදය ත් උපදිය. උපන් ව්‍යාපාදය ත් බොහෝ සෙයින් විපුල බවට පත් වෙයි. නූපන් ථීනමිද්ධය ත් උපදයි. උපන් ථීනමිද්ධය ත් බොහෝ සෙයින් විපුල බවට පත්වෙයි. නූපන් උද්ධච්ච කුක්කුච්චය ත් උපදියි. උපන් උද්ධච්ච කුක්කුච්චය ත් බොහෝ සෙයින් විපුල බවට පත් වෙයි. නූපන් විචිකිච්ඡාව ත් උපදියි. උපන් විචිකිච්ඡාව ත් බොහෝ සෙයින් විපුල බවට පත් වෙයි. නූපන් සති බොජ්ඣංගය ත් නූපදියි. උපන් සති සම් බොජ්ඣංග ත් නිරුද්ධ වෙයි.  . නූපන් ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය ත් නූපදියි. උපන් ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය ත් නිරුද්ධ වෙයි. නූපන් වීරිය සම්බොජ්ඣංගය ත් නූපදියි. උපන් වීරිය සම්බොජ්ඣංගය ත් නිරුද්ධ වෙයි.  නූපන් ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංගය ත් නූපදියි. උපන් ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංගය ත් නිරුද්ධ වෙයි.  නූපන් පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය ත් නූපදියි. උපන් පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය ත් නිරුද්ධ වෙයි…..  

 

සොඳුරු නිවන් මඟ මුල්පිටුවට

යෝනිසෝ සූත්‍රය | Sonduru Nivanmaga 85

One Comment

  1. Angeerasa himi November 1, 2017 at 6:29 pm - Reply

    හොද දර්ම daasanaavak bohomatma pin masaa sinahalanma palakireema gana

Leave A Comment