තරුණ රුක්ඛ සූත්‍රය | අමා දම් විල 2016-11-25T12:11:17+00:00

Project Description

තරුණ රුක්ඛ සූත්‍රය | අමා දම් විල

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

ඉපිදමින්, මැරෙමින් යන මේ සංසාරේ ආරම්භක කෙළවරක් පනවන්න බෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට සිද්ධ වුනා මේ තරම් සංකීර්ණ ගැටලුව, මේ තරම් විසඳ ගන්න, ලිහා ගන්න බැරි ගැටලුව ගැන ඉස්සෙල්ලාම පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දුක විතරක් නෙමෙයි, දුකේ හටගැනීම, දුකේ නැති කිරීම ගැන පැහැදිලි කරන්න පටන් ගත්ත. එතකොට අපිට මේ දුකේ හටගැනීම කියන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ හටගැනීම. පටිච්ච සමුප්පාදය කියන්නේ මොකක්ද? දුක පිණිස හේතුඵල දහමේ සකස්වීම. ඒ කියන්නේ අපි දුක් ගොඩක් ගැන කලින් කිව්වනේ. මේ ඔක්කොම අපිට උරුම දුක. මේක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි පටිච්ද සමුප්පාද සමුදය. මේක නැතිවෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි පටිච්ච සමුප්පාදයේ නිරෝධය. ඒ කියන්නේ දුකේ හටගැනීමයි, දුකේ නැතිවීමයි තමයි පටිච්ච සමුප්පාදයයේ හටගැනීමයි, පටිච්ච සමුප්පාදයේ නැතිවීමයි කියලා කියන්නේ.තරුණ රුක්ඛ සූත්‍රය

එතකොට ඒක නැති කරන ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තමයි මේ සියලු දුක් ගෙවල දාන ආර්ය මාවත. ඒ පාරේ ගියොත් සංසිඳීමෙන් නතර වෙනවා. ඒ පාරේ ගියොත් සියලු දුක් ඉක්මවීම පිණිස යනවා. අවසානයේ දකිද්දි, ඔහු සියලු දුක ක්ෂය  කරපු කෙනෙක්. ඒක නෙමෙයිද අපේ ඔක්කොමගේම ඉලක්කය. අපේ ඉලක්කය තමයි, අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්ණෙ කයලා දුන්නා. උත්තරෙත් කියලා දුන්නා. ඒ ප්‍රශ්ණය විසදන වැඩපිළිවෙලත් කියල දුන්නා. දැන් ප්‍රශ්ණෙත් දන්නවා, උත්තරෙත් දන්නවා, නමුත් අපි ගාන හදන්නේ ඕනේ නැද්ද. විසඳලා, විසඳලා සරල කරලා, සරල කරළා අන්තමට ඒ උත්තරේ අරන් පෙන්නන්න ඕනේ. උත්තරයක් තියෙන බව දැන්ගත්තට පුලුවන්ද? බෑ. අපි දන්නවා ප්‍රශ්ණේ තියෙනවා. මේකට එන්නේ මේ වගේ උත්තරයක් තමයි කියලා දන්නවා. නමුත් ප්‍රශ්ණේ විසදන්නේ නැතිව ලකුණු හම්බ වෙනවද? නෑ.

ඒ වගේ අපි දන්නවා. මේ විදියටයි දුක හටගන්නේ. මේ විදියටයි දුක නැතිවෙන්නේ. දන්නවා කියන්නේ අපිට දැනුමක් තියෙනවා. නමුත් දුක නැතිවෙන වැඩපිළිවෙල අනුගමනය කරලා, අර දුක හටගන්න හේතුව  නසලා, දුක නැතිවීම ශාක්සාත් නොකරන තාක් අපි ගැටලුව විසදගත්ත අය වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේට සිද්ධ වුනා. ඒ ක්‍රමේ ගැන විස්තර කර කර, විස්තර කර පැහැදිලි කරන්න. සංයුත්ත නිකායේ දෙවෙනි කොටසේ වෙන් වෙලා තියෙනවා විශාල කොටසක් පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන විස්තර කරන්න අභිසමය සංයුත්තය නමින්. බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධ අවස්ථාවල පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන දේශණා කරපු උතුම් බුද්ධ දේශණා, පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන දේශණා කරපු උතුම් බුද්ධ දේශණා, ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ උතුම් දේශණා එකතු කරලා සංගායනා කරලා පළමුවැනි සංගායනාවේදී. ඒ කොටස හැදින්වුවා අභිසමය සංයුත්තය නමින්. මේ දේශණාවේ නම තමයි තරුණ රුක්ඛ සූත්‍රය.

අමාදම්විල මුල්පිටුවට

Leave A Comment