වස්සාන ධර්ම දේශණා මාලාව – කඩුවෙල  2017-07-21T11:51:58+00:00

Project Description

වස්සාන ධර්ම දේශණා මාලාව – කඩුවෙල 

වස්සාන සදහම් දේශණා මාලාව ජූලි 15 වන දා සිට සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 4.00 සිට 6.30 දක්වා කඩුවෙල මහමෙව්නාව බෝධිඤාන භාවනා අසපුවේදී පැවැත්වේ. රූපවාහිනී විකාශය වස්සාන සමයේ සෑම ඉරිදාවකම රාත්‍රී 7.00 ට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියෙන්..

ජූලි 15 සවස 4 ට
නොසැලෙන ශාස්තෘ ගෞරවය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

ජුලි 22 සවස 4 ට
නොසැලෙන ධර්ම ගෞරවය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

ජුලි 29 සවස 4 ට
නොසැලෙන සංඝ ගෞරවය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

අගෝස්තු 05 සවස 4 ට
නොසැලෙන සීල ගෞරවය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

අගෝස්තු 12 සවස 4 ට
නිහතමානී බව සහ කීකරු බව ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

අගෝස්තු 19 සවස 4 ට
අල්පේච්ඡ බව සහ ලද දෙයින් සතුටු වීමේ ගුණය ඇති කරගන්නා ආකාරය පිළිබද ධර්ම දේශනාව.

අගෝස්තු 26 සවස 4 ට
අටලෝ දහමින් කම්පා නොවී සිටීමට පුරුදු වන ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 02 සවස 4 ට
අකුසල් දුරු කිරීමටත් කුසල් උපදවා ගැනීමටත් උපකාරවන ලැජ්ජාව සහ බිය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 09 සවස 4 ට
ගිහි ශ්‍රාවකයා ධර්ම මාර්ගය තුළ කළ යුතු ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 09 සවස 4 ට
ගිහි ශ්‍රාවකයා ධර්ම මාර්ගය තුළ කළ යුතු ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 16 සවස 4 ට
ඉවසීම නම් වූ ගුණය ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 23 සවස 4 ට
කළගුණ දන්නා බව ඇති කර ගන්නා ආකාරය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

සැප්තැම්බර් 30 සවස 4 ට
ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස ඇති කර ගත යුතු ආකල්ප සම්පත්තිය පහදා දෙන ධර්ම දේශනාව.

Leave A Comment