ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ කීකරු බව (සුවචෝ) 2015-09-12T12:12:32+00:00

Project Description

බුදු පසේබුදු අරහන්තක මහා විහාරයේ දී පැවැත්වෙන ඝටීකාර මහා සෑ වාර්ෂික වස්සාන පින්කම් මාලාව.අගෝස්තු 29 සිට සැප්තැම්බර් 27 දක්වා සුපින්වත් ඔබටත් මෙම ධර්ම දේශනා හා එක්විය හැකියි.

Leave A Comment