වස්සාන දේශණා 2017 2017-10-17T14:28:32+00:00

වස්සාන ධර්ම දේශනා 2017

වස්සාන ධර්ම දේශණා 2017

https://www.shraddha.lk/shraddha-programs/vassana-kaduwela/?portfolioCats=244
https://www.shraddha.lk/shraddha-programs/vassana-uyandana/?portfolioCats=244
https://www.shraddha.lk/shraddha-programs/vassana-malabe/?portfolioCats=244
ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස ඇති කර ගත යුතු ආකල්ප සම්පත්තිය | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා කඩු‍වෙල 12 2017-10-17T16:30:22+00:00

වස්සාන ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 

Load More Posts