Our Solution 2016-11-25T12:12:56+00:00

මුලු මහත් දේශයට ම මහත් ව්‍යසනයක් ව ඇති, අපිරිසිදු පානීය ජලය නිසා ඇතිවන වකුගඩු රෝගයෙන් අපේ ජනතාව ගලවා ගනු පිණිස, ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියත්, ප්‍රජා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයත්, කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා අංශයත්, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පිවිතුරු පැන් පූජා ව්‍යාපෘතිය පහත අයුරින් අදියරයන් කිහිපයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ!

පළමු පියවර

වකුගඩු රෝගය බහුළ වශයෙන් ව්‍යාප්තව පවතින ප්‍රදේශවල ඇති භාවිතයට ගන්නා සියලුම ජල මූලාශ්‍ර, පානයට සුදුසු ද නොවේ ද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. මේ සඳහා ජාතික ජලසම්පත් මණ්ඩලයේ සහ කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සහයෝගය ශ්‍රද්ධා වෙත හිමිවන අතර, අන්තර්ජාතික තත්වයන්ට අනුකූලව එසේ පරීක්ෂාවට ලක්වන ජල මූලාශ්‍ර වල සුදුසු නුසුදුසු භාවය ඒවා අසල දැන්වීමක් ලෙස සටහන් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. එවිට සුදුසු නුසුදුසු ජල මූලාශ පිළිබඳව ප්‍රදේශයේ ජනතාව හොඳින් දැනුවත් වන නිසා, සුදුසු පානීය ජලය ඇති ප්‍රභව තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔවුනට හිමිවේ. මේ අයුරින් ජල ප්‍රභව හැකිතාක් ප්‍රමාණයක් තත්ව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීට බලාපොරොත්තු වන අතර එම දත්තයන් පිවිතුරු පැන් පූජා ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි කටයුතු උදෙසා ද සක්‍රීය ලෙස යොදා ගනු ලැබේ.

STEP 1

All water resources of each village in a specified area will be examined in order to evaluate whether or not water is suitable for drinking. After having evaluated the water according to the international standards a notice will be placed certifying the water is suitable for drinking. Therefore people will be well aware of which water source are clean and which is polluted giving them the opportunity to get water from pure water source. All water source will be evaluated every 6 months. Further all water source of the village will be mapped to drinkable and non-drinkable groups. The data will be used for the second step of the campaign..

 දෙවන පියවර

පළමු පියවර ක්‍රියාත්මක වන අතර තුර දීම, එමගින් ලබා ගන්නා දත්ත සහ අනෙකුත් ආයතන වලින් ලබා ගන්නා දත්ත මුල් කොටගෙන, වඩාත් වැඩියෙන් වකුගඩු රෝගය ව්‍යාපත්ව පවතින සහ පිරිසිදු පානීය ජල ප්‍රභව අඩු ගම්මාන වල විශාල ජල පිරිපහදු ඒකක ස්ථාපිත කරනු ලැබේ. ජල පිරිපහදු ඒකකය ස්ථාපිත කරනු ලබන්නේ වසර පුරා අඛණ්ඩ සහ ප්‍රමාණවත් ජල සැපයුමක් ලබා දෙන ප්‍රභව ආශ්‍රිතව වේ. එසේ ම එහි දී පහසුවෙන් ජනයාට ලගා විය හැකි ස්ථාන වලට ද ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙනු ලැබේ.මෙහි දී පිරිපහදු ක්‍රියාවලිය උදෙසා යොදා ගනු ලබන්නේ රිවර්ස් ඔස්මොසිස් නම් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය යි. එම ක්‍රමවේදය යටතේ ජලයේ ඇති ආසනික්, කැඩ්මියම්, රසදිය, ෆ්ලෝරයිඩ් සහ ජලයේ කඨිනත්වය ද පානයට සුදුසු මට්ටම දක්වාම පෙරා ඉවත් කරනු ලැබේ. එසේ පිරිසිදු කරනු ලැබූ ජලය ටැංකිවල ගබඩා කොට ජනතාව වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

STEP 2

Based on the data gained on the first step of the project as well as other responsible institutions and agencies large water filters system will be established in areas that are highly affected by kidney decease as well as village that have the fever source of drinking water, This filter center will be based on chosen wells that have a good year long supply of water. The Reverse Osmosis Filtering System(R/O/) is determined to e used here in order to remove all powerful elements of water such as Arsenic, Cadmium, Florid, Mercury and hardness of water which are suspected to be the root cause of kidney decease. Thereby it will be possible to filter polluted water which is unsuitable for drinking and turn it into purified water this is drinkable which can then be distributed among villages.

 

තෙවන පියවර

ඉහත පියවරයන් ක්‍රියාත්මක වන අතර තුර දී ම, මහත් ව්‍යසනකාරී මෙම රෝගය වළක්වා ගැනීම පිණිස ගත යුතු පියවර සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. විශේෂයෙන් ජල දූෂණය පිණිස හේතුවන කෘමිනාශක හා පොහොර වර්ග භාවිතයෙන් වැළකී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ද, පිරිසිදු පානීය ජලය භාවිතා කිරීමේ ඇති වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් ද වකුගඩු රෝගය වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි අනෙකුත් පියවර සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කරනු ලැබේ.

STEP 3

Making awareness among people about the source of water pollution and the ways of preventing water pollution.

 අපේ ම සහෘද ජනතාව මහත් ව්‍යසනයකින් ගලවා ගනු පිණිස ආරම්භ කොට ඇති ‘පිවිතුරු පැන් පූජා’ සත්කාර්ය උදෙසා, ශ්‍රමයෙන්, ධනයෙන් සහ හැකියාවෙන් දායක වී අපමණ පින් ඵල නෙලා ගනු පිණිස එක්වන්න ශ්‍රද්ධා සමග!

You too can join us in providing a drop of water to those helpless lives making this campaign a success.

GIVING PURE WATER
WHY WATER
CKD
OUR SOLUTION
HOW TO HELP