අමා දම්විල 2016-11-25T12:12:52+00:00

අති පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ සහ මහමෙව්නාව අසපු වාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් පවත්වන ධර්ම දේශනා,

අති පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ මහමෙව්නාව අසපු වාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා
සෙනසුරාදා, ඉරිදා, අඟහරුවාදා, රාත්‍රී 9.00 ට  සඳුදා, බදාදා,  රාත්‍රී 9.00 ට
නැවත විකාශය පසුදින උදෑසන 11.00 ට නැවත විකාශය පසුදින උදෑසන 11.00 ට

සියළු දානයන් අතරින් උතුන්ම දානය ධර්ම දානය යි ශ්‍රද්ධා ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ විකාශනය වන අමා දම්විල වැඩසටහන සඳහා ඔබටත් බැතිබර දායකත්වය ලබාදිය හැකි මේ උතුම් ධර්මදානමය පින්කම සඳහා දායක වීමට ඔබත් කැමති නම්

දුරකථන අංකය අමතන්න:0112 571471