අති පූජනීය අජාන් සුමේධෝ ස්වාමීන් වහන්සේ 2017-12-07T16:03:56+00:00

Project Description

අති පූජනීය අජාන් සුමේධෝ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්, ලක් දෙරණට වැඩම කොට ඉංග්‍රීසී භාෂාවෙන් පවත්වනු ලබන විශේෂ ධර්ම දේශනය දෙසැම්බර් 12 වන අඟහරුවාදා සවස 6.30 සිට 8.30 දක්වා පැවැත්වේ..

Leave A Comment