විහාර මැඳුරේ මලසුන ඉතිරී | නෙලූ අධිකාරී | Shraddha TV 2017-12-14T11:49:19+00:00

Project Description

මිථ්‍යාදෘෂ්ටියෙන් වෙලී ගිය මිනිස් හදවත් තුළ
කෙලෙස් දුරු වේවා !
හදවත් තුළ කැකෑරෙන රාග, ද්වේෂ, මෝහ ගිනිකඳු
මෙත් කරුණා සිසිලෙන් නිවේවා !
ධර්මය පසෙකට දමා
අවි අතට ගෙන එකිනෙකා මරා ගන්නා
මිනිස් සිත් සතන් තුළට බුදුගුණ දැනේවා !
මිනිස්කම් වල් වැදී ගොස් නොමිනිස්කම රජයන ලෝකයට
අමා සදහම් නුවණැසින් දකින්නට
ප‍්‍රඥව පහළ වේවා !

Leave A Comment