සුනාමි ව්‍යවසනයට වසර 13 යි. 2018-01-05T13:50:27+00:00

Project Description

මීට වසර 13 කට පෙර කම්පිත වූ මිහිමඩල මතින් ආ රුඳුරු රළ අතර සැඟව ගිය අපේම සහෝදර ජනතාවට අප රැස්කරණා සියළු පින් අනුමෝදන් කරමු.. අනුමෝදන් වෙත්වා.

Leave A Comment