බියකරුය මේ සසර ත්‍රිමාණ චිත්‍රපටය 2017-10-23T17:14:21+00:00

Project Description

බියකරුය මේ සසර ත්‍රිමාණ චිත්‍රපටය

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසී භාෂාවන්ගෙන් හඬ කවා ඇති මෙම වටිනා චිත්‍රපටය ඔබේ ගමේ හෝ නගරයේ හෝ ප්‍රදර්ශනය කරවාගැනීම සඳහා 071 77 55 217 දුරකථන අංකය අමතන්න..

Leave A Comment