කුසල් අකුසල් නිවැරදිව හඳුනා ගනිමු | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 48 2018-01-11T14:38:15+00:00

Project Description

කුසල් අකුසල් නිවැරදිව හඳුනා ගනිමු | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 48

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

අද අපි සූදානම් වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්ම කාරණා ටිකක් ශ්‍රවණය කරන්න. අද දවසේ සූත්‍ර පිටකයට අයත් මජ්ඣිම නිකාය දෙවනි පොත්වහන්සේගේ තියෙන සූත්‍ර දේශණාවක් තමයි ඉගෙන ගන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ සූත්‍ර වලින් අපේ ජීවිත වල තියෙන අඩුපාඩු සියල්ලම අපට පෙන්නලා දෙනවා. අපේ ජීවිත පරිපූර්ණ නෑ. විශාල අඩුපාඩු සහිත ජීවිත තමයි අපට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අඩුපාඩු මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැති නිසා ඒ අඩුපාඩු එක්කම ජීවත් වෙලා අඩුපාඩුත් එක්කම මැරිලා යනවා. එවන් ජීවිතයක්, බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය තුලින් අපේ ජීවිත වල තියෙන අඩුපාඩු සියල්ලම පෙන්නලා දීලා අඩුපාඩු නැතිව මැරිලා යන ජීවිතයක් හදාගන්න ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ඒ නිසා අපේ ජීවිත වල අඩුපාඩු නැති ජීවිතයක් හදාගෙන පිරිසිදු ජීවිතයක් හදාගෙන මැරෙන්න උවමනා කරන ධර්මය මේ සූත්‍ර වල තියෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ අපි ඉගෙන සූත්‍ර දේශණාවත් අපි ඔක්කෝටම ඉතාම වැදගත් වටිනවා. මේ දේශණාවේ නම තමයි සමණ මණ්ඩිකා සූත්‍රය. අහලා පුරුදු නමක් නෙමෙයි. සමණ මණ්ඩිකා පුත්‍ර පිරිවැඩියා නිසා වදාළ සූත්‍ර දේශණාව තමයි සිංහල තේරුම.

වස්සාන ධර්ම දේශනා මුල් පිටුවට

කුසල් අකුසල් නිවැරදිව හඳුනා ගනිමු | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 48

Leave A Comment