අවබෝධයෙන් වත්පිළිවෙත් පුරමු | Shraddha TV 2018-01-18T13:42:56+00:00

Project Description

අවබෝධයෙන් වත්පිළිවෙත් පුරමු | Shraddha TV

ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි,

හිත මෝරවන්න හරි උපකාරයි වත්පිළිවෙත් කරන එක. ඇයි වත් පිළිවෙත් කරන කොට හිත මෝරන්නේ මෙහෙමයි. වත් පිළිවෙත් කරද්දි, ලාමක හිත මෙන්න මේ වගෙයි. අපි හිතමු භාජන ගොඩක් හෝදන්න තියෙනවා කියලා. අම්මෝ මෙච්චර ගොඩක් හෝදන්න තියෙනවා කියලා හිතුවොත් ඒ හිත ළාමකයි. ඊට පස්සේ භාජන ගොඩක් හෝදන්න තියෙනවා දකින කොට, අද නම් ගොඩක් වත් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතුවොත්, අද ගොඩක් පින් කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතුවොත් ඒ හිත මෝරලා. දැන් මෙයා හෝදනවා, කටිටියක් අතු ගගා ඉන්නවා තමන් විතරයි හෝදන්නේ, ඊටපස්සේ කල්පනා කරනවා ඕක අතුගගා ඉන්න ඔච්චර ගොඩක් ඕනේද? මෙතනට එකෙක් වරෙල්ලා කියලා හිතනවා නම් ඒ හිත ළාමකයි. මට පුළුවන් විදියට මම මේක සෝදනවා නම් ඒ හිත මෝරලා. ඊට පස්සේ වැඩ කරද්දි කච කචේ, ඕපා දූප කතා කරනවා ඒ හිත් ළාමකයි. වත් කරද්දි, නිහඩව කරන්න ඕන එහෙම නැත්නම් දහම් කරුණක් කතා කර කර  කරනවා නම් ඒ හිත් මෝරළා. ඊට පස්සේ අරයා ආවද මෙයා ආවද, රැස්වීමට නම් අරකි එනවා ඒත් අද නෑ කියලා හිතනවා නම් ළාමකයි. මට පුලුවන් විදියට මම ඇවිත් පින කරගෙන යනවා කියලා හිතනවා නම් මෝරලා. ඊට පස්සේ ගෙදරින් වත් පිළිවෙත් කරන්න එනකොට ගෙදර මනුස්සයා සැර කරනවා මොකක් හරි ගෙවල් වල ප්‍රශ්ණ පිට තමයි එන්නේ. එතකොට භාජන සෝදන ගමන් හිතනවා උප නූපන් ජීවිතයට මෙහෙම මිනිහෙක් නම් එපා කියනවා එහෙම නම් ළාමකයි. භාජන සෝදන කොට හිතනවා මේ භාජන වල කුණු සේදිලා යනවා වගේ මගේ හිතේ කෙළෙස් සේදී යත්වා කියලා හිතනවා නම් මෝරලා ඒ හිත.

අසිරිමත් දමසක මුල් පිටුවට

තිසරණයට දිවිපුදා වාසය කරමු | Shraddha TV

Leave A Comment