වස්සාන දේශණා 2017 2017-10-27T15:43:57+00:00

වස්සාන ධර්ම දේශනා 2017

වස්සාන ධර්ම දේශනා – අනුරාධපුර 

විසල්පුරවාසී උග්ග ගෘහපතිගේ ආශ්චර්ය අද්භූත කරුණු | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා අනුරාධපුර 2017-12-18T10:12:18+00:00
Load More Posts

වස්සාන ධර්ම දේශනා – කඩුවෙල

https://www.shraddha.lk/shraddha-programs/vassana-kaduwela/?portfolioCats=244

වස්සාන ධර්ම දේශනා – උයන්දන

https://www.shraddha.lk/shraddha-programs/vassana-uyandana/?portfolioCats=244

වස්සාන ධර්ම දේශනා – මාලබේ

https://www.shraddha.lk/shraddha-programs/vassana-malabe/?portfolioCats=244
ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස ඇති කර ගත යුතු ආකල්ප සම්පත්තිය | වස්සානයෙන් ඇරඹි ධර්ම දේශනා කඩු‍වෙල 12 2017-10-27T15:25:08+00:00